Algemene voorwaarden

1. Verkoper
Dutchpanda online webshop met unieke, hippe moeder en kinder decoratie en accessoires in Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister onder KVK nummer: 77581687 met BTW nummer: NL003212784B38. www.dutchpanda.nl [email protected]

2. Toepassing
Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van deze algemene voorwaarden, die deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

3. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijft dutchpanda zijn eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

4. Eigendomsrecht
Geen enkel gegeven of foto's van onze site mag gekopieërd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

5. Waarborg
Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.

6. Bewijs
Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, back ups).

7. Scheidbaarheid
Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

8. Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Nederlands recht.

9. Verzakkingsrecht
In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan Dutchpanda mee te delen dat hij afziet van de aankoop. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar: Dutchpanda, Statenweg 32, 9076DT, St Annaparochie. Mits het product in goede orde is ontvangen krijgt u het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd, binnen de 14 dagen wanneer u het product heeft geretourneerd. Goederen die specifiek voor de Koper ontworpen zijn of die snel kunnen bederven worden niet teruggenomen en de Koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.

10. Overmacht
Dutchpanda is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van de verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten , energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

11. Bestelling
Dutchpanda is slechts gebonden aan een bestelling nadat we deze schriftelijk/ elektronisch bevestigd hebben of nadat we met de uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

12. Prijzen en betaling
De prijzen van www.dutchpanda.nl zijn vaste prijzen inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten. Hierover kan niet onderhandeld worden. Verzending gratis vanaf € 50,00. Voor betalingen kan gekozen worden via iDEAL. Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de klant direct aan Dutchpanda gemeld te worden, zodat we het bedrag kunnen corrigeren. Winkelen via Dutchpanda.nl is eenvoudig. Via het keuzemenu in de webshop kunt u kiezen uit de juiste producten. Het enige wat u hoeft te doen is het artikel in het winkelmandje te plaatsen door erop te klikken. Let er op dat u het juiste aantal aangeeft. Wanneer u klaar bent met winkelen klikt u op de winkelwagen en controleert u de bestelling. Als het klopt klikt u op bestellen en vult u uw persoonlijke gegevens in zodat wij ervoor kunnen zorgen dat de bestelling juist verstuurd kan worden.

13. Levering en verzending
Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Behoudens andersluidend beding omvatten de prijzen van Dutchpanda niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. Dutchpanda doet er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Dutchpanda heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald. Dutchpanda kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending via PostNL. Indien u zich wil verzekeren kijk op postnl.nl.

14. Recht om af te zien van de aankoop van de goederen
De consument heeft het recht aan Dutchpanda mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. En dit op voorwaarde dat het product ongebruikt, onbeschadigd is en voorzien is van alle originele labels. Gedragen, bevuilde, berookte, gewassen, beschadigde of herstelde goederen kunnen niet teruggenomen worden. Fopspenen kunnen omwille van hygiënische redenen nooit teruggenomen worden. De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Dutchpanda vraagt u ook om binnen de 5 werkdagen ons op de hoogte te brengen van het feit dat u een product wenst te ruilen. De kosten en het risico voor het terugzenden van de producten liggen uitsluitend bij de koper. Dutchpanda behoud het recht tot weigering van ruiling voor, indien wij vermoeden dat het product beschadigd werd door de klant, reeds gebruikt is of als de redenen ongegrond zijn. Solden of producten in actie kunnen niet geruild worden. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Dutchpanda zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gecheckt worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.De koper dient het product binnen de 14 kalenderdagen in originele staat,ongebruikt, onbeschadigd, voorzien van alle orginele labels en in originele verpakking terug aan de verkoper te bezorgen. Wegens hygiënische redenen kunnen fopspenen niet worden teruggenomen. Dutchpanda verbindt zich ertoe binnen de 30 dagen na ontvangst van het product het door de koper betaalde aankoopbedrag van het product (exclusief verzendkosten) terug te betalen of omruiling voor een ander product. Bij niet-correcte terugzending conform het voorgaande zal de verkoper niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de koper. Het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de koper. Indien uw pakket niet wordt opgehaald in het ophaalpunt en terug naar ons gestuurd wordt valt de retourkost van 4 euro ten laste van de klant.

15. Persoonsgegevens
Door te bestellen op de internetsite www.dutchpanda.nl staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. Dutchpanda zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor directe marketing doeleinden.

16. Klachtenregeling
De consument beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij [email protected], nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij Dutchpanda ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Dutchpanda binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/

17. Klachten
Dutchpanda streeft er naar om de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto’s. Indien er zich typfouten voordoen ( materiële vergissingen, misslagen), dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Kleuren op de foto's kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren. Instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kan hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval. Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kan Dutchpanda dan ook niet aanvaarden. Indien u twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan u ons altijd contacteren voor meer info. Dutchpanda heeft ook het recht om de prijzen aan te passen. Dutchpanda stelt ook alles in het werk om de producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken. Indien er zich eventuele gebreken zouden voordoen aan de artikelen aangeboden op onze website is Dutchpanda hiervoor niet aansprakelijk. Dutchpanda vraagt u dan zich te richten tot de desbetreffende fabrikant. Gelieve dit ook mede te delen aan Dutchpanda [email protected] zodat wij de producten ook extra kunnen controleren. Dutchpanda stelt alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen. Dutchpanda kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten.

18. Garantie
Zoals opgelegd door de wettelijke bepalingen geldt voor onze producten ook een wettelijke garantie. Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper Dutchpanda hiervan binnen de 7 dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen. De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het gefactureerde/betaalde bedrag aan de koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het voorvermelde garantiestelsel.

19. Sale items
Op artikelen die in de sale zijn, zijn geen kortingcodes of extra acties mogelijk en kunnen niet geretourneerd worden.